Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Ziyaretçiye Yönelik Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin korunması Ente Sağlık Spor Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. 

Kişisel verileri; 

· Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 

· Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 

· Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, 

· İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 

· İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız. 

Kişisel Verileriniz Nelerdir? 

· Kimlik bilgileri Ad soyadı 

· Ziyarete gelinen kişi bilgisi 

· Kapı giriş/çıkış kayıtları 

· Club lokasyon kamera görüntüleri. 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır? 

Kişisel verileriniz; ziyaret edilen şirkete/kişiye haber vermek, ziyaretçiyi doğrulamak ve güvenlik amaçlarıyla işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir? 

Kişisel verileriniz, danışmanın tuttuğu kayıtlar ve kameralar ile toplanacaktır. Kişisel verileriniz Kanunun 5.  maddesinde yer alan; “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebebine dayanarak işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz? 

Şirketimiz, bu verileri gerektiğinde polis, jandarma ve idari organlar ve yargı mercilerine “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığında yer alan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir? 

KVK Kanunu 11. maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) KVK Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyh hine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki tale plerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimize yazılı olarak veya xxx isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak iletebilirsiniz.